SHINKANSEN Series E7

Copyright(C)   Mitsuhiro Chiba