SHINKANSEN Series E3 "TOREIYU TSUBASA"

Copyright(C)   Mitsuhiro Chiba