SHINKANSEN Series E3

Copyright(C) Mitsuhiro Chiba