SHINKANSEN Series E3 "GENBI SHINKANSEN"

Copyright(C)   Mitsuhiro Chiba