SHINKANSEN Series E6

Copyright(C)   Mitsuhiro Chiba